संस्थाहरु

कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू भनेका ती बैङ्क, वित्तीय संस्था वा सहकारीहरू हुन् जसले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमसँग सम्झौता गरी बेरोजगार युवाहरूलाई कर्जा प्रदान गर्छन्।
कोषले आफैँ प्रत्यक्ष ऋण प्रदान गर्दैन। यसले बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरूमार्फत् प्राप्त गरेको कर्जा स्वरोजगार कार्यक्रममा लगानी गर्छ । सम्बन्धित बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरूले कोषबाट प्रतिवर्ष ५ प्रतिशतका दरले ऋण प्राप्त गर्छन् र तिनले व्यक्ति वा समूहलाई प्रतिवर्ष १० प्रतिशतका दरले ऋण प्रदान गर्छन्।
यसरी प्राप्त कर्जा बेरोजगार युवाहरूलाई प्रतिव्यक्ति बिना धितो रु. दुई लाखसम्म आवधिक ऋण उपलब्ध गराउने र समूहमा कर्जा लिने भएमा बढीमा २५ जनाको समूहलाई प्रतिव्यक्ति  रु. दुई लाखमा ननाघ्ने गरी बढीमा रु. ५० लाख उपलब्ध गराइन्छ। कोषले हाल सहकारीमार्फत् युवा बेरोजगारहरूलाई स्वरोजगार कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यलाई जोड दिएको छ र यसै सन्दर्भमा ७२ जिल्लाका ४६६ सहकारी संस्थामार्फत् स्वरोजगार कर्जा उपलब्ध गराएको छ।