रोजगार विवरण

यस कोष अन्तरगत विभिन्न वित्तिय संस्था र सहकारीहरुबाट भएका २०७४ साल फागुन मसान्तसम्मको स्वरोजगार संख्या निम्न बमोजिम छन् ।

 

क्र. स.

बैँक तथा वित्तीय संस्था

महिला

पुरुष

जम्मा

 

प्रारम्भिक सहकारी

२१,८८६

२५,५१३

४७,३९९

 

बैँक तथा वित्तीय संस्था 

३,५४८

४,३८६

७,९८६

 

 

 जम्मा

२५,४३४

२९,८९९

५५,३३३