डाउनलोड

कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDMS Aashar 2077

kosh sanchalan niyamawoli 2076

युवा स्वरोजगार बुलेटिन २०७७

ब्याज दर परिवर्तन

PDMS Chaitra 2076

मौजुदा सुची दर्ता गर्ने बारेमा सूचना

किस्ता बुझाउने सम्बन्धमा

भाखानाघेका सास्थाहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्ने सम्बन्धमा

PDMS Poush 2076

PDMS Ashoj 2076

मयाद थप गरिएको जरुरी सूचना

मयाद थप गरिएको जरुरी सूचना

पौष मसान्त सम्म को प्रगति बिबरण

कोषबाट बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुको कर्जा प्राप्त गर्ने भरिने फारम

कोषबाट सहकारीको थोक कर्जा प्रस्ताब फारम

घर भाडा लिने बारे सूचना

थोक कर्जा लिने चाहने सहकारी सस्थाहरुलाई जरुरी सुचना

कर्जा व्यवस्थापन शुल्क उपलब्ध गराउने बारे

Loan Summary Report 2076 Kartik Masant (Primary Cooperatives)

 1 2 3 >